นโยบายการจองตั๋ว—Springairlines
นโยบายการจองตั๋ว

จากเหตุการณ์ที่มีผู้โดยสารไม่มีที่นั่งโดยสารตามวันและเวลาที่ได้จองตั๋วโดยสารไว้แล้วเป็นจำนวนเพิ่มมากขึ้น สปริงแอร์ไลน์จึงมีความจำเป็นที่จะต้องจำหน่ายที่นั่งพิเศษในเที่ยวบินบางเที่ยว ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นแนวทางปฏิบัติสากลของทุกๆสายการบิน ทั้งนี้เพื่อสร้างความมั่นใจว่าทุกที่นั่งบนเครื่องบินจะได้รับการใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ และเพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของผู้โดยสารได้อย่างเพียงพออีกด้วย

 

ในบางครั้งที่มีจำนวนผู้โดยสารมากกว่าจำนวนที่นั่งที่มีให้บริการบนเครื่อง สปริงแอร์ไลน์จะค้นหาอาสาสมัครภายในท่าอากาศยานที่ยินยอมจะคืนตั๋ว หรือยินยอมโอนย้ายไปยังเที่ยวบินเที่ยวถัดไป แต่หากไม่มีอาสาสมัครเลยก็จะส่งผลให้มีผู้โดยสารบางส่วนไม่สามารถขึ้นโดยสารในเที่ยวบินนั้นๆได้

 

และสำหรับผู้โดยสารที่ได้จองตั๋วโดยสารไว้เรียบร้อยแล้ว แต่ไม่มีที่นั่งให้ขึ้นโดยสารในเที่ยวบินที่จองไว้นั้น สปริงแอร์ไลน์จะพยายามอย่างเต็มความสามารถที่จะสนองตอบต่อความต้องการของผู้โดยสารให้ได้รับความพึงพอใจมากที่สุด โดยอาจทำการเปลี่ยนให้ผู้โดยสารได้เดินทางด้วยเที่ยวบินถัดไป หรือถ่ายโอนไปยังเที่ยวบินของผู้ขนส่งรายอื่นแทน ซึ่งการโอนย้ายไปยังผู้ขนส่งรายอื่นนั้นจะถูกย้ายไปยังเที่ยวบินใดๆก็ตามที่อาจมีความแตกต่างกันระหว่างค่าโดยสาร หรืออาจทำการชดเชยให้ผู้โดยสารตามกฎระเบียบที่วางไว้ของสปริงแอร์ไลน์

 
วิธีการชดเชยในกรณีการจองที่นั่งโดยสารเกินอัตรา:
 
1. หากผู้โดยสารเลือกวิธีการคืนตั๋ว หรือเปลี่ยนแปลงไปยังเที่ยวบินอื่นของสปริงแอร์ไลน์หลังจากคืนตั๋วแล้วด้วยความสมัครใจ จะไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการคืนตั๋วจากผู้โดยสาร พร้อมทั้งจะชดเชยเงินให้กับผู้โดยสารเป็นจำนวน 200 หยวนต่อท่านอีกด้วย
 
2. หากผู้โดยสารยินยอมโอนย้ายไปยังเที่ยวบินถัดไปของสปริงแอร์ไลน์ หรือโอนย้ายไปยังเที่ยวบินของผู้ขนส่งรายอื่น สปริงแอร์ไลน์จะไม่เรียกเก็บธรรมเนียมการโอนย้ายเที่ยวบินจากผู้โดยสาร
 
3. หากไม่สามารถจองเที่ยวบินในวันเดียวกันให้กับผู้โดยสารได้ และผู้โดยสารให้ความยินยอมกับสปริงแอร์ไลน์ในการจัดเที่ยวบินในวันเดียวกันของผู้ขนส่งรายอื่นให้ สปริงแอร์ไลน์จะเป็นผู้รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมด
 
4. หากเป็นการจองเกินอัตราที่นั่งในเที่ยวบินต่อเนื่อง สปริงแอร์ไลน์จะจ่ายค่าชดเชยเป็นเงินสดให้ตามระเบียบการต่างๆด้านบน และสำหรับผู้โดยสารที่ยินยอมปรับเปลี่ยนการเดินทางใหม่ทั้งหมด จะได้รับการโอนย้ายเที่ยวบิน การคืนเงิน ห้องพัก และขึ้นโดยสารฟรีทั้งหมด
 
5. หากผู้โดยสารต้องใช้เวลารอเที่ยวบินที่เปลี่ยนแปลงใหม่ในภายหลังเป็นระยะเวลามากกว่า 4 ชั่วโมง สปริงแอร์ไลน์จะอำนวยความสะดวกด้านที่พักแบบมาตรฐานให้กับผู้โดยสารฟรี ซึ่งรวมถึงการขนส่งภาคพื้นไปกลับระหว่างท่าอากาศยานและโรงแรมด้วย พร้อมอำนวยความสะดวกให้ท่านในการเช็คอินเที่ยวบินถัดไปของท่านอีกด้วย

  • Copyright ©1998-2019 สงวนลิขสิทธิ์ CH.COM
  • หมายเลขโทรศัพท์ศูนย์บริการและร้องเรียน (+8621) 95524
  • อีเมล์รับเรื่องร้องเรียน: cs@ch.com
  • ร่วมกับเรา