การขนส่งสินค้าอันตราย—Springairlines
ระเบียบข้อบังคับการขนส่งวัตถุอันตราย
วัตถุต้องห้าม
 
วัตถุที่ขนส่งทางอากาศไม่ได้มีดังต่อไปนี้:
อาวุธ สารละลายและวัตถุที่สามารถระเบิดและติดไฟง่าย สารออกซิไดน์ สารพิษและสารติดเชื้อโรคระบาด วัสดุกัมมันตรังสี สารที่มีฤทธิ์กัดกร่อน วัสดุแม่เหล็ก ก๊าซเหลว เป็นต้น
วัตถุอื่นๆที่เข้มงวด: อุปกรณ์ด้านรักษาความปลอดภัย ( กระเป๋าเอกสาร กล่องใส่เงิน เป็นต้น) อุปกรณ์ที่อาจเป็นอันตราย(ไม้เท้า สเปรย์พริกไทย เป็นต้น) อุปกรณ์ออกซิเจนในทางการแพทย์ อุปกรณ์ช็อตไฟฟ้า(อาทิ ปืนเทเซอร์ เป็นต้น)

สินค้าที่จำเป็นต้องเช็คอินขึ้นเครื่อง
 
1. เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์จำเป็นต้องเช็คอินขึ้นเครื่องเท่านั้น และต้องมีการบรรจุหีบห่อที่ได้มาตรฐานตามระเบียบของ CAAC (Civil Aviation Administration of China สำนักบริหารการบินพลเรือนสาธารณรัฐประชาชนจีน)
(a) หากมีปริมาณแอลกอฮอล์น้อยกว่าหรือเท่ากับ24% จะไม่ถูกอายัด
(b) เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มีปริมาณแอลกอฮอล์ตั้งแต่ 24% -70% นำเช็คอินขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 1กิโลกรัมหรือ 2 ขวดต่อผู้โดยสารหนึ่งท่าน
(c) ขนส่งแอลกอฮอล์ที่มีปริมาณแอลกอฮอล์มากกว่า70% เป็นสัมภาระไม่ได้
 
2. สเปรย์ฉีดพ่น
(a) สามารถนำของใช้ส่วนตัวประเภทสเปรย์ฉีดพ่นขึ้นเครื่องได้ท่านละไม่เกิน 0.5กิโลกรัมหรือ0.5ลิตรต่อหนึ่งรายการ โดยหัวฉีดสเปรย์จะต้องได้รับการปิดผนึกอย่างแน่นหนาเพื่อป้องกันการรั่วซึม
(b) ผลิตภัณฑ์ยาที่ปลอดกัมมันตรังสี(ย่าพ่นโรคหอบหืด เป็นต้น) และเครื่องสำอาง(รวมถึงสเปรย์ฉีดพ่นด้วย) ส่งขึ้นเครื่องได้ท่านละไม่เกิน 0.5 กิโลกรัมหรือ 0.5 ลิตร ต่อรายการ และมีน้ำหนักรวมทุกรายการไม่เกิน2 กิโลกรัมหรือ 2 ลิตร โดยหัวฉีดสเปรย์จะต้องได้รับการปิดผนึกอย่างแน่นหนาเพื่อป้องกันการรั่วซึม
หมายเหตุ ผลิตภัณฑ์ยาปลอดกัมมันตรังสีและเครื่องสำอาง หมายถึง สเปรย์ฉีดผม น้ำหอมและยาที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์
 
3. กระสุน
กระสุน(ตลับสำหรับอาวุธ) ที่ถูกบรรจุหีบห่ออย่างปลอดภัย (ตามมาตรา 1.4S, UN0012 หรือ UN0014 เท่านั้น) ในปริมาณน้ำหนักรวมต่อคนไม่เกิน 5 กิโลกรัมสำหรับผู้ที่เป็นเจ้าของ กระสุนปืนต้องไม่มีดินปืนที่สามารถทำให้เกิดการระเบิดบรรจุอยู่ภายใน ผู้โดยสารแต่ละท่านที่ได้รับอนุญาตจะต้องไม่นำวัตถุดังกล่าวของหลายๆท่านมาบรรจุหีบห่อรวมกันเป็นหีบห่อเดียวหรือมากกว่านั้น
 
4. รถเข็นและเครื่องช่วยเหลือการเดินที่ติดตั้งแบตเตอรี่แบบแห้ง(Non-spillable Batteries)
รถเข็นหรือเครื่องช่วยเหลือการเดินที่ติดตั้งแบตเตอรี่แบบแห้ง(Non-spillable Batteries) สามารถเช็คอินขึ้นเครื่องได้ หากขั้วของแบตเตอร์รี่ได้รับการป้องกันการช็อตอย่างดี และแบตเตอร์รี่จะต้องถูกติดตั้งอยู่บนรถเข็นอย่างแน่นหนาอีกด้วย
 
5. รถเข็นและเครื่องช่วยเหลือการเดินที่ติดตั้งแบตเตอรี่แบบเปียก (Spillable Batteries)
รถเข็นหรือเครื่องช่วยเหลือการเดินที่ประกอบจากแบตเตอร์รี่ที่ป้องกันการรั่วไหล จะสามารถเช็คอินขึ้นเครื่องได้ต่อเมื่อ รถเข็นหรือเครื่องช่วยเหลือการเดินดังกล่าวจะต้องโหลด วาง ถอดและประกอบในลักษณะตั้งตรงได้ โดยแบตเตอร์รี่ต้องอยู่ในสภาพวงจรเปิด และขั้วของแบตเตอร์รี่จะต้องได้รับการป้องกันการช็อตไว้อย่างดี อีกทั้งแบตเตอร์รี่จะต้อถูกติดตั้งอยู่บนรถเข็นอย่างแน่นหนาอีกด้วย
(a) หากรถเข็นและเครื่องช่วยเหลือการเดินดังกล่าวไม่สามารถโหลด วาง ถอดและประกอบได้ในลักษณะตั้งตรง จะต้องถอดแบตเตอรี่แยกออกมา ซึ่งรถเข็นและเครื่องช่วยเหลือการเดินจะต้องทำการขนส่งแบบสัมภาระเช็คอิน ส่วนแบตเตอรี่ที่ถอดแยกจะต้องใส่กล่องบรรจุภัณฑ์ที่แน่นหนาแข็งแรงเหมาะกับการขนส่งทางอากาศดังต่อไปนี้ :
(b) กล่องบรรจุแบตเตอรี่จะต้องปิดสนิทแน่นหนาเพื่อป้องกันการรั่วซึมของของเหลวในแบตเตอรี่ และจะต้องป้องกันการพลิกคว่ำด้วยการยึดติดกับแผ่นไม้หรือใช้ตัวยึดที่เหมาะสมยึดกล่องแบตเตอรี่ในห้องเก็บสัมภาระใต้เครื่องบิน (ซึ่งต้องไม่ใช้สินค้าหรือสัมภาระอื่นภายในห้องสัมภาระมาทำการค้ำยัน) อาทิ การใช้สายรัด ตัวยึดหรือตัวครอบสินค้าให้ยึดติดอยู่กับที่;
(c) ตัวแบตเตอรี่จะต้องทำการป้องกันการเกิดไฟฟ้าลัดวงจร และต้องวางตั้งตรงในกล่องพร้อมกับใส่วัสดุดูดซับภายในกล่องอย่างเพียงพอเพื่อดูดซับของเหลวที่อาจรั่วซึมออกมาได้;
(d) กล่องบรรจุแบตเตอรี่จะต้องมีข้อความ “"BATTERY WET, WITH WHEELCHAIR" (ดูด้านล่าง)"BATTERY, WET, WITH MOBILITY AID" ต้องติดฉลาก "CORROSIVE" (ดู “รายการขนส่งสิ่งของอันตรายประเภทวัตถุเทคโนโลยีพิเศษ” ของ ICAO รูปที่ 5-21) และฉลาก "Package Orientation" บนกล่องด้วย(ดู “รายการขนส่งสิ่งของอันตรายประเภทวัตถุเทคโนโลยีพิเศษ”ของ ICAO รูปที่ 5-25)
(e) จะต้องแจ้งตำแหน่งที่วางรถเข็นหรือเครื่องช่วยเหลือการเดินที่ติดตั้งแบตเตอรี่หรือตำแหน่งของกล่องบรรจุแบตเตอรี่ให้กัปตันรับทราบ
หมายเหตุ ผู้โดยสารจะต้องติดต่อแจ้งความจำนงขอขนส่งสิ่งของดังกล่าวกับสปริงแอร์ไลน์ล่วงหน้า
 
6. รถเข็นหรือเครื่องช่วยเหลือการเดินที่ใช้แบตเตอรี่ลิเธียม
แบตเตอร์รี่ลิเธียม-ไออนที่ให้พลังงานกับรถเข็นหรือเครื่องช่วยเหลือการเดินที่คล้ายคลึงกันสำหรับผู้โดยสารที่มีข้อจำกัดในการเคลื่อนไหว ไม่ว่าจะเป็นความทุพพลภาพ สุขภาพ อายุ หรือมีปัญหาในการเคลื่อนไหวชั่วคราว (เช่น ขาหัก) จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้:
(a) แบตเตอรี่ต้องจัดอยู่ในประเภทที่ผ่านเกณฑ์และการทดสอบตามประมวลขององค์การสหประชาชาติตอนที่ 3 มาตราที่ 38.3;
(b) ต้องป้องกันขั้วแบตเตอรี่ไม่ให้เกิดการช็อต เช่น ถูกห่อหุ้มไว้ในกล่องบรรจุอย่างมิดชิด และตัวแบตเตอรี่จะต้องถูกติดตั้งอยู่บนรถเข็นหรือเครื่องช่วยเหลือการเดินอย่างมีความปลอดภัย;
(c) ผู้กระทำการจะต้องมั่นใจว่าเครื่องช่วยเหลือการเดินดังกล่าวจะถูกขนส่งในลักษณะที่ได้รับการป้องกันการเคลื่อนย้ายโดยไม่เจตนา และได้รับการป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายจากการเคลื่อนย้ายกระเป๋าสัมภาระ พัสดุ หรือสินค้าอื่นๆ ; และ
(d) กัปตันที่ทำการบินจะต้องได้รับแจ้งข้อมูลตำแหน่งการวางของเครื่องช่วยเหลือการเดินดังกล่าวด้วย
หมายเหตุ ผู้โดยสารจะต้องติดต่อแจ้งความจำนงขอขนส่งสิ่งของดังกล่าวกับสปริงแอร์ไลน์ล่วงหน้า
 
7. เตาแคมปิ้ง และภาชนะบรรจุเชื้อเพลิงที่บรรจุเชื้อเพลิงเหลวติดไวไฟ
วัตถุเหล่านี้จะต้องเช็คอินขึ้นเครื่องเท่านั้น ; เตาแคมปิ้งและภาชนะบรรจุเชื้อเพลิงที่บรรจุเชื้อเพลิงเหลวไวไฟ จะต้องเทเชื้อเพลิงเหลวที่อยู่ในแทงก์และ/หรือภาชนะบรรจุเชื้อเพลิงของเตาแคมปิ้งออกให้หมดจนแห้ง และผ่านขั้นตอนการลดความอันตรายด้วยการนำแทงก์และ/หรือภาชนะบรรจุเชื้อเพลิงไปทำให้แห้งสนิทเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง และถูกเปิดฝาทิ้งไว้ให้ระเหยเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง และอีกวิธีหนึ่ง คือ เติมน้ำมันสำหรับปรุงอาหารลงไปในแทงก์และ/หรือภาชนะบรรจุเชื้อเพลิงเพื่อเป็นการขจัดจุดที่สามารถติดไฟได้ภายในออกไปให้หมดไป เมื่อทั่วถึงดีแล้วให้เทน้ำมันสำหรับปรุงอาหารออกจากแทงก์และ/หรือภาชนะบรรจุเชื้อเพลิงให้หมด หลังจากนั้นปิดฝาครอบแทงก์และ/หรือภาชนะบรรจุเชื้อเพลิงอย่างแน่นหนา และห่อหุ้มด้วยวัสดุที่ดูดซับของเหลวได้ เช่น กระดาษชำระ ก่อนที่จะบรรจุลงไปในถุงพลาสติกโพลีเอธิลีน หรือถุงอื่นที่มีคุณสมบัติเทียบเท่ากัน เสร็จแล้วปิดปากถุงให้สนิทด้วยการซีล รัดด้วยยางรัดหรือมัดด้วยเชือก
 
8. หลอดไฟฟ้าประหยัดพลังงาน
หลอดไฟฟ้าประหยัดพลังงานที่อยู่ในรูปแบบบรรจุภัณฑ์ขายปลีกสำหรับใช้ส่วนบุคคลหรือในที่พักอาศัย
 
9. อุปกรณ์สร้างความร้อน
อุปกรณ์ที่พึ่งพาพลังงานจากแบตเตอรี่ที่สร้างความร้อนสูง ซึ่งอาจเป็นสาเหตุให้เกิดอัคคีภัยได้หากเปิดใช้งาน (เช่น ไฟส่องทางใต้ทะเลความเข้มแสงสูง) จะต้องทำการขนส่งเป็นสัมภาระเช็คอินเท่านั้น โดยนำส่วนประกอบที่สร้างความร้อนของแบตเตอร์รี่นั้นบรรจุแยกออกจากกัน เพื่อป้องกันการเปิดใช้งานระหว่างการขนส่ง อีกทั้งแบตเตอรี่ที่ถอดออกมาจะต้องถูกป้องกันไม่ให้เกิดการช็อตเกิดขึ้นอีกด้วย
 
10. อุปกรณ์แบตเตอรี่ที่มีลิเธียม
ผู้โดยสารอาจนำอุปกรณ์ที่ใช้แบตเตอร์รี่ที่มีลิเธียมขึ้นเครื่องแบบเช็คอินได้ อาทิ นาฬิกาข้อมือ เครื่องคิดเลข กล้องถ่ายรูป โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์แล็ปท็อป กล้องถ่ายวิดีโอ และอุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์แบบพกพาอื่นๆ แต่ทั้งนี้ต้องมีมาตรการต่างๆไว้เพื่อป้องกันมิให้เกิดเหตุสุดวิสัยจากอุปกรณ์ต่างๆเหล่านั้น สำหรับแบตเตอร์รี่สำรองนั้นไม่อาจนำติดตัวขึ้นเครื่องได้
ข้อมูลจำเพาะสำหรับแบตเตอรี่ลิเธียม :
(a) สำหรับแบตเตอรี่ลิเธียมแบบโลหะหรือแบบโลหะผสม จะต้องมีเนื้อลิเธียมไม่เกิน 2 กรัม;
(b) สำหรับแบตเตอรี่ลิเธียม-ไอออน จะต้องมีกำลังไฟไม่เิกิน100 วัตต์;
(c) กำลังไฟของแบตเตอรี่อาจเิกิน100วัตต์ได้ แต่ต้องไม่เกิน 160 วัตต์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการ
(d) แบตเตอร์รี่ลิเธียมที่มีขนาดเกิน 100 วัตต์ จะต้องแจ้งความประสงค์แก่เจ้าหน้านี้ก่อน และพกพาได้เพียงสองก้อนเท่านั้น
 
11. คาร์บอนไดออกไซด์ก้อน (น้ำแข็งแห้ง)
สามารถใช้คาร์บอนไดออกไซด์ก้อนหรือน้ำแข็งแห้งเพื่อบรรจุสิ่งของที่เน่าเสียง่ายเพื่อเช็คอินหรือนำติดตัวขึ้นเครื่องได้ ทั้งนี้จะต้องมีปริมาณไม่เกิน2.5 กิโลกรัม(5ปอนด์) โดยต้องบรรจุในบรรจุภัณฑ์ที่ระเหยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ ทั้งนี้บรรจุภัณฑ์ดังกล่าวจะต้องทำสัญลักษณ์กำกับว่า "DRY ICE" หรือ "CARBON DIOXIDE, SOLID"
 
12. อุปกรณ์ตรวจจับสารเคมี
เครื่องChemical Agents Monitor (CAM) และ/หรือเครื่อง Rapid Alert and Identification Monitoring devices (RAID-M) สามารถนำติดตัวหรือเช็คอินขึ้นเครื่องได้ ทั้งนี้ผู้พกพาจะต้องเป็นสมาชิกของเจ้าหน้าีที่องค์การห้ามอาวุธเคมีที่เดินทางในส่วนราชการเท่านั้น กิจกรรมที่มีวัตถุกัมมันตรังสีรวมอยู่ด้วยจะต้องมีปริมาณไม่เกินข้อกำหนดที่ได้ระบุไว้ในตาราง2-12 ของข้อกำหนดองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ(ICAO)เรื่อง “การขนส่งวัตถุอันตรายที่มีเทคโนโลยีเฉพาะทางอากาศ” ทั้งนี้บรรจุภัณฑ์ต้องทนทานและไม่มีแบตเตอรี่ลิเธียม
 
13. อุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์ทางการแพทย์แบบพกพา
อุปกรณ์ดังกล่าว หมายรวมถึง เครื่องกระตุ้นหัวใจอัตโนมัติ เครื่องพ่นยา เครื่องช่วยหายใจ ที่ใช้แบตเตอรี่ลิเธียมโลหะ หรือถ่านลิเธียมไอออน หรือแบตเตอรี่
 
14. บรรจุภัณฑ์หุ้มฉนวนที่มีก๊าซไนโตรเจนเหลวเย็น
วัตถุชนิดนี้สามารถนำติดตัวหรือเช็คอินขึ้นเครื่องได้ ซึ่งต้องอยู่ในเงื่อนไขที่ว่า ไนโตรเจนเหลวนั้นจะต้องถูกดูดซับได้อย่างเต็มที่ด้วยวัสดุที่เป็นรูพรุนอันเหมาะสมในการขนส่งทางอากาศ ในภาวะที่มีอุณหภูมิต่ำของผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นอันตราย การออกแบบบรรจุภัณฑ์จะต้องไม่ก่อให้เกิดแรงกดดันในห้องโดยสาร และต้องไม่ให้มีก๊าซไนโตรเจนเหลวเย็นใดๆ ไหลออกมาจากบรรจุภัณฑ์ดังกล่าวอย่างไม่เป็นทิศเป็นทาง
 
15. ถังก๊าซไม่ติดไฟ(ติดอยู่ในเสื้อชูชีพ)
ถังก๊าซไม่ติดไฟสำหรับทำให้เสื้อชูชีพพองลมอัตโนมัติซึ่งมีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซอื่นที่่ระบุตามเงื่อนไขในหมวด2.2 อยู่ สามารถเช็คอินขึ้นเครื่องได้ โดยผู้โดยสารแต่ละท่านสามารถพกพาได้ท่านละไม่เกิน 2 ใบและพกพาถังเปล่าได้อีก 2 ใบ

สิ่งของที่เช็คอินขึ้นเครื่อง หรือใส่กระเป๋าถือติดตัวขึ้นเครื่องหรือพกติดตัวขึ้นเครื่องได้
 
1. ปรอทวัดความกดอากาศหรือปรอทวัดอุณหภูมิ
ตัวแทนจากหน่วยงานราชการด้านอุตุนิยมวิทยาหรือหน่วยงานอื่นๆในสายงานนี้ สามารถนำปรอทวัดความกดอากาศหรือปรอทวัดอุณหภูมิใส่กระเป๋าสัมภาระถือติดตัวขึ้นเครื่องได้ ทั้งนี้สิ่งของดังกล่าวต้องบรรจุในบรรจุภัณฑ์ชนิดแข็งที่ป้องกันสารปรอทรั่วไหลได้หากภาชนะบรรจุได้รับการกระทบกระทั่ง
 
2. อุปกรณ์สร้างความร้อน
อุปกรณ์ที่พึ่งพาพลังงานจากแบตเตอรี่ที่สร้างความร้อนสูง ซึ่งอาจเป็นสาเหตุให้เกิดอัคคีภัยได้หากเปิดใช้งาน (เช่น ไฟส่องทางใต้ทะเลความเข้มแสงสูง) จะต้องทำการขนส่งเป็นสัมภาระเช็คอินเท่านั้น โดยนำส่วนประกอบที่สร้างความร้อนของแบตเตอร์รี่นั้นบรรจุแยกออกจากกัน เพื่อป้องกันการเปิดใช้งานระหว่างการขนส่ง อีกทั้งแบตเตอรี่ที่ถอดออกมาจะต้องถูกป้องกันไม่ให้เกิดการช็อตเกิดขึ้นอีกด้วย
 
3. ปรอทวัดอุณหภูมิทางการแพทย์หรือคลินิก
พกพาติดตัวขึ้นเครื่องได้ท่านละหนึ่งแท่ง ซึ่งต้องถูกเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดีในกล่องใส่แท่งปรอท
 
4. คาร์บอนไดออกไซด์ก้อน (น้ำแข็งแห้ง)
สามารถใช้คาร์บอนไดออกไซด์ก้อนหรือน้ำแข็งแห้งเพื่อบรรจุสิ่งของที่เน่าเสียง่ายเช็คอินหรือนำติดตัวขึ้นเครื่องได้ ทั้งนี้จะต้องมีปริมาณไม่เกิน2.5 กิโลกรัม(5ปอนด์) โดยต้องบรรจุในบรรจุภัณฑ์ที่ระเหยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ ทั้งนี้บรรจุภัณฑ์ดังกล่าวจะต้องทำสัญลักษณ์กำกับว่า "DRY ICE" หรือ "CARBON DIOXIDE, SOLID"
 
5. ไม้ขีดไฟที่ปลอดภัยหรือไฟแช็กจุดบุหรี่
นับตั้งแต่วันที่ 7เมษายน 2551 เป็นต้นไป ผู้โดยสารที่โดยสารเครื่องบินโดยสารในทุกเส้นทางการบินภายในประเทศจีนไม่สามารถพกพาไฟแช็กจุดบุหรี่และไม้ขีดไฟขึ้นเครื่องได้
 
6. ถังก๊าซปลอดสารไวไฟ,ปลอดสารพิษ
ถังก๊าซปลอดสารไวไฟ,ปลอดสารพิษสำหรับขับเคลื่อนแขนขาเทียมชนิดจักรกล รวมถึงถังสำรองขนาดเดียวกันเพื่อใช้สำรองให้เพียงพอต่อการใช้งานได้ตลอดระยะเวลาการเดินทาง
 
7. เครื่องกระตุ้นหัวใจ/เวชภัณฑ์รังสี
เครื่องกระตุ้นหัวใจเรดิโอไอโซทอปปิค(Radioisotopic cardiac pacemakers) หรืออุปกรณ์อื่นๆ รวมถึงอุปกรณ์ที่พึ่งพาพลังงานจากแบตเตอรี่ลิเธียมที่ฝังอยู่ในร่างกาย หรือเวชภัณฑ์รังสีที่ให้ผลการรักษาทางเวชศาสตร์ในร่างกายของบุคคล
 
8. ยาสมุนไพร หรือผลิตภัณฑ์อนามัย
ยาสมุนไพรหรือผลิตภัณฑ์อนามัย (รวมถึงเสปรย์ฉีดพ่น) ซึ่งในหมวดของ "ยาสมุนไพร หรือผลิตภัณฑ์อนามัย” นี้ กล่าวรวมถึงผลิตภัณฑ์ต่างๆ อาทิ สเปรย์ฉีดผม น้ำหอม โคโลญจน์ปรับกลิ่นกาย และยาที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ โดยปริมาณสุทธิของผลิตภัณฑ์ดังกล่าวในแต่ละบุคคลจะต้องไม่เกิน100 มิลลิลิตร ทั้งนี้ปริมาณรวมสุทธิทั้งหมดจะต้องไม่เกิน 1ลิตร อีกทั้งจุกวาล์วของผลิตภัณฑ์สเปรย์จะต้องถูกป้องกันการรั่วไหลด้วยวัสดุแข็งหรือวัสดุที่เหมาะสมเป็นอย่างดีด้วย
 
9. อุปกรณ์ดัดผม
อุปกรณ์ดัดผมที่มีก๊าซไฮโดรคาร์บอน อนุญาตให้พกพาได้ท่านละหนึ่งเครื่อง โดยจะต้องห่อหุ้มจุดกำเนิดความร้อนอย่างมิดชิดเพื่อความปลอดภัย ทั้งนี้ไม่อนุญาตให้ใช้เครื่องดัดผมตลอดระยะเวลาการโดยสาร และสำหรับเครื่องดัดผมชนิดเติมก๊าซไม่อนุญาตให้เช็คอินหรือนำติดตัวขึ้นเครื่องได้
 
10. อุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์แบบพกพาที่ใช้แบตเตอรี่โลหะลิเธียม หรือถ่านลิเธียมไอออน หรือแบตเตอรี่อื่น ๆ
อุปกรณ์อิเลคโทรนิกส์แบบพกพา (อาทิ นาฬิกา เครื่องคิดเลข กล้องถ่ายรูป โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์แล็ปท้อป กล้องถ่ายวิดีโอ เป็นต้น) ที่ใช้แบตเตอรี่โลหะลิเธียม หรือถ่านลิเธียมไอออน หรือแบตเตอรี่อื่น ๆ ที่ผู้โดยสารหรือลูกเรือต้องการพกพาไว้ใช้งานส่วนบุคคลบนเครื่อง โปรดแยกเก็บแบตเตอรี่สำรองให้ปลอดภัยจากการช็อต โดยเก็บไว้ในรูปแบบของแพ็คเกจเดิมที่ซื้อมาจากร้านค้า หรือด้วยวิธีการอื่น เช่น ใช้เทปกาวพันที่ขั้วแบตเตอรี่ หรือแยกใส่แบตเตอรี่แต่ละก้อนลงในถุงพลาสติก หรือซองกันกระแทก แล้วนำบรรจุลงในกระเป๋าสัมภาระสำหรับถือติดตัวขึ้นเครื่องเท่านั้น ปริมาณของแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในอุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์แล้ว หรือแบตเตอรี่สำรองจะต้องไม่เกินอัตราดังต่อไปนี้
 
11. อุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์แบบพกพาที่มีถ่านให้พลังงานในตัว
อุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์ระบบมีถ่านให้พลังงานในตัวที่อาจทำการขนส่ง อันได้แก่ กล้องดิจิตอล โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์แล็ปท้อป กล้องถ่ายวิีิิดีโอแบบพกพา และอุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์อื่น ๆ ที่เป็นระบบมีถ่านให้พลังงานในตัว และตลับเชื้อเพลิงอื่นๆในลักษณะเดียวกันนี้ สามารถขนส่งได้โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้:
(a) ตลับถ่านเชื้อเพลิงบรรจุได้เฉพาะสารเหลวไวไฟ (รวมถึงเมธานอล) กรดฟอร์มิค และบิวเทนเท่านั้น;
(b) ตลับถ่านชื้อเพลิงจะต้องเป็นไปตามข้อบัญญัติของคณะกรรมการอิเลคทรอนิกส์สากล IEC PAS 62282-6-1(Edition 1);
(c)ตลับถ่านเชื้อเพลิงที่ไม่ใช่ชนิดเติมจะได้รับการยกเว้น และอนุญาตให้ขนส่งได้
(d) ปริมาณถ่านเชื้อเพลิงใดๆก็ตาม หรือตลับถ่านเชื้อเพลิงจะต้องไม่เกิน:
      (i) 200 มิลลิลิตร สำหรับชนิดเหลว;
      (ii) for solids 200g;
      (iii) สำหรับก๊าซเหลวไม่เกิน 120มิลลิลิตรสำหรับถ่านเชื้อเพลิงหรือตลับถ่านเชื้อเพลิงอโลหะ หรือไม่เกิน200มิลลิลิตรสำหรับถ่านเชื้อเพลิงหรือตลับถ่านเชื้อเพลิงโลหะ;
      (iv) 200 กรัม สำหรับชนิดแข็ง; (iv) สำหรับไฮโดรเจนในรูปแบบไฮไดรด์โลหะ ตลับถ่านเชื้้อเพลิงจะต้องมีน้ำประกอบเป็นปริมาณน้อยกว่าหรือเท่ากับ 120 มิลลิลิตร
(e) ถ่านเชื้อเพลิงและตลับถ่านชื้อเพลิงแต่ละชนิดจะต้องสอดคล้องกับข้อบัญญัติของคณะกรรมการอิเลคทรอนิกส์สากล IEC PAS 62282-6-1 Ed. 1 และมีเครื่องหมายรับรองจากผู้ผลิตตามข้อกำหนด และตลับถ่านเชื้อเพลิงแต่ละตลับต้องระบุปริมาณสุทธิและชนิดของตลับถ่านเชื้อเพลิงไว้อย่างชัดเจน;
(f) ผู้โดยสารแต่ละท่านพกพาตลับถ่านเชื้อเพลิงได้อย่างมาก 2 ตลับ;
(g) ระบบถ่านเชื้อเพลิงชนิดเติมได้ และตลับถ่านเชื้อเพลิงที่มีตลับสำรอง อนุญาตให้นำขึ้นเครื่องได้เมื่อบรรจุอยู่ในกระเป๋าเดินทางที่ติดตัวขึ้นเครื่องเท่านั้น;
(h) ปฏิกิริยาระหว่างถ่านเชื้อเพลิงกับแบตเตอรี่สำเร็จรูปในอุปกรณ์ต่างๆจะต้องสอดคล้องกับข้อบัญญัติของคณะกรรมการอิเลคทรอนิกส์สากลIEC PAS 62282-6-1(Edition 1) ทั้งนี้ถ่านเชื้อเพลิงหรือระบบถ่านเชื้อเพลิงที่มีฟังก์ชั่นเดี่ยวเป็นการชาร์จแบตเตอรี่ในอุปกรณ์ไม่อนุญาตให้ขนส่ง;
(i) ระบบถ่านเชื้อเพลิงต้องไม่เป็นชนิดที่ไม่ชาร์จแบตเตอรี่ในขณะที่ไม่ได้ใช้งานอุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์แบบพกพา และต้องมีข้อความกำกับอย่างชัดเจนโดยผู้ผลิตว่า : "APPROVED FOR CARRIAGE IN AIRCRAFT CABIN ONLY" หรือความหมายใกล้เคีียง;
(j) ข้อความดังกล่าวในข้อข้างต้นที่ต้องการให้ระบุนั้นอาจมีการใช้ภาษาต่างๆตามแต่ละท้องถิ่น แต่ทั้งนี้จะต้องระบุเป็นภาษาอังกฤษด้วย
 
12. อุปกรณ์ตรวจจับเคมี
เครื่องChemical Agents Monitor (CAM) และ/หรือเครื่อง Rapid Alert and Identification Monitoring devices (RAID-M) สามารถนำติดตัวหรือเช็คอินขึ้นเครื่องได้ ทั้งนี้ผู้พกพาจะต้องเป็นสมาชิกของเจ้าหน้าีที่องค์การต่อต้านอาวุธเคมีที่เดินทางในส่วนราชการเท่านั้น กิจกรรมที่มีวัตถุกัมมันตรังสีรวมอยู่ด้วยจะต้องมีปริมาณไม่เกินข้อกำหนดที่ได้ระบุไว้ในตาราง2-12 ของข้อกำหนดองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ(ICAO)เรื่อง “การขนส่งวัตถุอันตรายที่มีเทคโนโลยีเฉพาะทางอากาศ” ทั้งนี้บรรจุภัณฑ์ต้องทนทานและไม่มีแบตเตอรี่ลิเธียม
 
13. บรรจุภัณฑ์หุ้มฉนวนที่มีก๊าซไนโตรเจนเหลวเย็น
วัตถุชนิดนี้สามารถนำติดตัวหรือเช็คอินขึ้นเครื่องได้ ซึ่งต้องอยู่ในเงื่อนไขที่ว่า ไนโตรเจนเหลวนั้นจะต้องถูกดูดซับได้อย่างเต็มในวัสดุที่มีรูพรุนอันเหมาะสมในการขนส่งทางอากาศ ในภาวะอุณหภูมิต่ำของผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นอันตราย การออกแบบบรรจุภัณฑ์จะต้องไม่ก่อให้เกิดแรงกดดันในห้องโดยสาร และต้องไม่ให้มีก๊าซไนโตรเจนเหลวเย็นใดๆ ไหลออกมาจากบรรจุภัณฑ์ดังกล่าวอย่างไม่เป็นทิศเป็นทาง
 
14. ถังก๊าซไม่ติดไฟ(ติดอยู่ในเสื้อชูชีพ)
ถังก๊าซไม่ติดไฟสำหรับทำให้เสื้อชูชีพพองลมอัตโนมัติซึ่งมีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซอื่นที่่ระบุตามเงื่อนไขในหมวด2.2 อยู่ สามารถเช็คอินขึ้นเครื่องได้ โดยผู้โดยสารแต่ละท่านสามารถพกพาได้ท่านละไม่เกิน 2 ใบและพกพาถังเปล่าได้อีก 2 ใบ
 
15. อุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์ทางการแพทย์แบบพกพา
อุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์ทางการแพทย์แบบพกพา หมายรวมถึง เครื่องกระตุ้นหัวใจอัตโนมัติ เครื่องพ่นยา เครื่องเป่าลมในทางเดินหายใจส่วนบน ที่ใช้แบตเตอรี่ลิเธียมโลหะ หรือถ่านลิเธียมไอออน หรือแบตเตอรี่ อนุญาตให้ผู้โดยสารพกพาเพื่อใช้งานทางการแพทย์ได้ดังรายละเอียดต่อไปนี้:
(a) นำแบตเตอรี่สำรองบรรจุในกระเป๋าสัมภาระสำหรับถือขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 2 ก้อนเท่านั้น และต้องแยกเป็นปัจเจกต่อกันเพื่อป้องกันการช็อต (โดยอยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่ซื้อมาจากร้านค้าหรือภาชนะอื่นที่มีฉนวนป้องกัน เช่น ใช้เทปกาวพันที่ขั้วไฟฟ้า หรือแยกแบตเตอรี่แต่ละก้อนใส่ลงในถุงหรือซองกันกระแทกก้อนละใบ/ซอง);
(b) แบตเตอรี่ที่ติดตั้งแล้วและแบตเตอรี่สำรองจะต้องเป็นประเภทที่ผ่านเกณฑ์และการทดสอบตามประมวลขององค์การสหประชาชาติตอนที่ 3 มาตราที่ 38.3 (UN Manual of Tests and Criteria , Part III, section 38.3) และต้องไม่เกินปริมาณดังต่อไปนี้:
1. สำหรับแบตเตอรี่ลิเธียมโลหะ ปริมาณของลิเธียมต้องไม่เกิน 8 กรัมต่อก้อน ; หรือ
2. สำหรับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน ปริมาณของกำลังไฟต้องไม่เกิน100วัตต์ก้อน;
 
16. หลอดไฟฟ้าประหยัดพลังงาน
หลอดไฟฟ้าประหยัดพลังงานที่อยู่ในรูปแบบบรรจุภัณฑ์ขายปลีกสำหรับใช้ส่วนบุคคลหรือในที่พักอาศัย
  • Copyright ©1998-2019 สงวนลิขสิทธิ์ CH.COM
  • หมายเลขโทรศัพท์ศูนย์บริการและร้องเรียน (+8621) 95524
  • อีเมล์รับเรื่องร้องเรียน: cs@ch.com
  • ร่วมกับเรา