วิธีประหยัดค่าขนถ่ายสัมภาระ—Springairlines
ซื้อเลย
เส้นทางระหว่างประเทศ

โซนที่นั่ง

เงื่อนไขสำหรับสัมภาระขึ้นเครื่อง

ขนาดของสัมภาระขึ้นเครื่อง

เงื่อนไขสำหรับสัมภาระใต้ท้องเครื่อง

ชนิด P ชนิด R
โซนที่นั่งX/U/E

ผู้โดยสารสามารถพกพาสัมภาระติดตัว
ที่น้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม 1 ใบ

30 ซม.* 20 ซม.*40 ซม.
(ความยาว*ความกว้าง*ความสูง)

ต้องซื้อโควตาสัมภาระใต้ท้องเครื่องต่างหาก

โซนที่นั่ง Y/S/H/V/K/L/M/N/Q/T/W

ผู้โดยสารสามารถพกพาสัมภาระติดตัว
ที่น้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม 1 ใบ

30 ซม.* 20 ซม.*40 ซม.
(ความยาว*ความกว้าง*ความสูง)

พร้อมมีโควตาสัมภาระใต้ท้องเครื่องฟรี ซึ่น้ำหนักรวมกับสัมภาระพกพาไม่เกิน 15 กิโลกรัม

โซนที่นั่ง Business-economy class

ผู้โดยสารสามารถพกพาสัมภาระติดตัว
ที่น้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม 1 ใบ

30 ซม.* 20 ซม.*40 ซม.
(ความยาว*ความกว้าง*ความสูง)

และมีโควตาสัมภาระใต้ท้องเครื่องฟรี ซึ่งน้ำหนักรวมกับสัมภาระพกพาไม่เกิน 25 กิโลกรัม

หมายเหตุ สำหรับผู้โดยสารที่ออกเดินทางจากเมืองอุรุมชี จะมีสิทธิ์พกพาสัมภาระพกพาน้ำหนักไม่เกิน 5 กิโลกรัม 1 ใบ ซึ่งมีขนาด 20 ซม.* 30 ซม.*40 ซม. (ความยาว*ความกว้าง*ความสูง)

เงื่อนไขน้ำหนักสัมภาระเส้นทางในประเทศจีน

โซนที่นั่ง

เงื่อนไขสำหรับสัมภาระขึ้นเครื่อง

ขนาดของสัมภาระขึ้นเครื่อง

เงื่อนไขสำหรับสัมภาระใต้ท้องเครื่อง

โซนที่นั่งที่มิใช่ Business-economy class

ผู้โดยสารสามารถพกพาสัมภาระติดตัว
ที่น้ำหนักไม่เกิน 5 กิโลกรัม 1 ใบ

30 ซม.* 20 ซม.*40 ซม.
(ความยาว*ความกว้าง*ความสูง)

พร้อมมีโควตาสัมภาระใต้ท้องเครื่องฟรี ซึ่งน้ำหนักรวมกับสัมภาระติดตัวไม่เกิน 15 กิโลกรัม

โซนที่นั่ง Business-economy class

ผู้โดยสารสามารถพกพาสัมภาระติดตัว
ที่น้ำหนักไม่เกิน 5 กิโลกรัม 1 ใบ

30 ซม.* 20 ซม.*40 ซม.
(ความยาว*ความกว้าง*ความสูง)

พร้อมมีโควตาสัมภาระใต้ท้องเครื่องฟรี ซึ่น้ำหนักรวมกับสัมภาระพกพาไม่เกิน 25 กิโลกรัม

หมายเหตุ สำหรับผู้โดยสารที่ออกเดินทางจากเมือง Saga จะมีสิทธิ์พกพาสัมภาระพกพาและสัมภาระใต้ท้องเครื่องที่นำหนักไม่เกิน 25 กิโลกรัม เงื่อนไขสัมภาระสำหรับเส้นทางจะสิ้นสุดลงในวันที่ 30/03/2020

สัมภาระพกพา/หรือสัมภาระติดตัว

1.ผู้โดยสารแต่ละคนมีสิทธิ์พกพาสัมภาระที่ได้ผ่านการตรวจความปลอดภัยแล้วขึ้นเครื่องเท่านั้น

2.โปรดตรวจสอบให้แน่ว่าขนาดและน้ำหนักสัมภาระพกพาที่ถือขึ้นเครื่องของคุณไม่เกินตามที่กำหนดไว้ (น้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และ 5 กิโลกรัมสำหรับเที่ยวบินที่ออกจากเมืองอุรุมซี) และต้องไม่มีสิ่งของห้ามอยู่ในภาระพกพาดังกล่าว เพื่อหลีกเลี่ยงการล่าช้าการออกเดินทางของเที่ยวบิน

3.สายการบินสปริงแอร์ไลน์มีเงื่อนไขสัมภาระพกพาดังต่อไปนี้ โปรดตรวจก่อนออกเดินทาง

เงื่อนไขน้ำหนักสัมภาระเส้นทางในประเทศจีน

น้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม

ความหนา 30 ซม

ความกว้าง 20 ซม

ความสูง 40 ซม

เงื่อนไขน้ำหนักสัมภาระเส้นทางระหว่างประเทศ

น้ำหนักไม่เกิน 5 กิโลกรัม

ความหนา 30 ซม

ความกว้าง 20 ซม

ความสูง 40 ซม

คำแนะนำแบบละเอียดของสินค้า

ตั้งแต่วันที่ 18/02/2017 เป็นต้นไป ผู้โดยสารที่ซื้อตั๋วเครื่องบินเส้นทางในประเทศจีนของสปริงแอร์ไลน์ที่จะออกเดินทางหลังจากวันที่ 27/03/2017

1. สามารถซื้อน้ำหนักสัมภาระล่วงหน้าได้ตั้งแต่ 5 กิโลกรัม ถึง 40 กิโลกรัม โผ่านทางเว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น วีแชท ศูนย์บริการทางโทรศัพท์ของสปริงแอร์ไลน์
(+21-95524) และร้านหรือที่จำหน่ายตั๋วเครื่องบินของสปริงแอร์ไลน์ ทั้งนี้ ผู้โดยสารที่ซื้อตั๋วเครื่องบินชนิด P หรือชนิด R หรือโซนที่นั่ง E หรือโซนที่นั่ง U หรือโซนที่นั่ง X สามารถนำสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่องได้แค่ 1 ใบ สำหรับโควตาสัมภาระ 5/10/15 กิโลกรัมที่ซื้อล่วงหน้า

2.โดยสารที่ซื้อตั๋วเครื่องบินชนิด P หรือชนิด R หรือโซนที่นั่ง E หรือโซนที่นั่ง U หรือโซนที่นั่ง X หากมิได้ซื้อโควตาโหลดสัมภาระใต้ท้องเครื่องล่วงหน้า สามารถซื้อได้ที่เค้าน์เตอร์สปริงแอร์ไลน์ในสนามบิน และเจ้าหน้าที่จะเก็บเงินด้วยวิธีการคำนวนราคาดังนี้ ราคาที่กระทรวงการบินพลเรือนกำหนดคูณ 1.5% /กิโลกรัม

3.ผู้โดยสารที่ซื้อตั๋วเครื่องบินมิใช่ชนิด P หรือชนิด R หรือโซนที่นั่ง E หรือโซนที่นั่ง U หรือโซนที่นั่ง X หากมิได้ซื้อโควตาโหลดสัมภาระใต้ท้องเครื่องล่วงหน้า สามารถซื้อโควตาใต้ท้องเครื่องได้ที่เค้าเตอร์สปริงแอร์ไลน์ในสนามบิน และเค้าเตอร์จะเก็บเงินด้วยวิธีการคำนวนราคาดังนี้ ราคาที่กระทรวงการบินพลเรือนกำหนดคูณ 1.5% /กิโลกรัม

4.ราคาสำหรับโควตาสัมภาระที่ซื้อล่วงหน้าจะถูกว่าราคาซื้อที่เค้าน์เตอร์ในสนามบิน (ตามราคาที่กระทรวงการบินพลเรือนกำหนดและไม่มีส่วนลดใดๆ)
โปรดตรวจสอบให้แน่ว่าคุณมีสิทธิ์พกพาสัมภาระฟรีตามเงื่อนไขตั๋วเครื่องบินให้ชัดเจน และซื้อโควตาโหลดสัมภาระล่วงหน้าก่อนเดินทาง

ข้อควรทราบอื่นๆ (ใช้บังคับกับผู้โดยสารทั้งหมดไม่ว่าจะออกเดินทางวันไหน)

1.ขนาดของสัมภาระที่ถือขึ้นเครื่องบินได้เป็น 20 ซม. * 30ซม. * 40ซม. หากเกินขนาดที่กำหนดไว้ ผู้โดยสารต้องโหลดสัมภาระนั้น
ในกรณีที่จะออกเดินทางจากประเทศไทย หากเค้าน์เตอร์ได้ตรวจสอบพบว่าคุณต้องโหลดสัมภาระดังกล่าว คุณต้องชำระ 3000 บาท ต่อสัมภาระ 1 ใบ

2.โควตาสัมภาระที่ซื้อได้ล่วงหน้าสำหรับเส้นทางระหว่างประเทศ และเขตที่เปิดบริการแล้วเริ่มตั้งแต่ 5 กิโลกรัม ถึง 40 กิโลกรัม รายละเอียดตามข้อความ
หน้าเว็บไซต์การซื้อโควตาสัมภาระของแต่ละเส้นทาง

3.เวลาสิ้นสุดของการซื้อสัมภาระของสายการบินสปริงแอร์ไลน์จะแตกต่างกันตามเส้นทาง รายละเอียดดังต่อไปนี้
(1)สำหรับเที่ยวบินของเส้นทางในประเทศจีน การซื้อโควตาสัมภาระจะปิดให้บริการ 3 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง
(2)สำหรับเส้นทางระหว่างประเทศที่ออกเดินทางจากประเทศจีน การซื้อโควตาสัมภาระจะปิดให้บริการ 3 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง ทั้งนี้ เที่ยวบินที่จะออกเดินทางจากนครหางโจว การซื้อโควตาสัมภาระจะปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง ก่อนออกเดินทางสำหรับเส้นทางต่างประเทศ การซื้อโควตาสัมภาระจะปิดให้บริการ 24 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง ทั้งนี้ เที่ยวบินที่จะออกเดินทางจากประเทศไทยและสนามบิน Asahikawa ประเทศญี่ปุ่น การซื้อโควตาสัมภาระจะปิดให้บริการ 48 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง และสำหรับเที่ยวบินที่จะออกเดินทางจากเมืองภูเก็ต กระบี่ โกตากินนาบาลู เสียมเรียบ สุราษฎร์ธานี เกาะเจจู และกรุงโซล การซื้อโควตาสัมภาระจะปิดให้บริการ 72 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง
(3)สำหรับเที่ยวบินของเส้นทางที่กำหนดอื่น (เขตบริหารพิเศษฮ่องกง มาเก๊าและเขตไต้หวัน) การซื้อโควตาสัมภาระจะปิดให้บริการ 3 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง

4.หากโควตาสัมภาระที่ผู้โดยสารซื้อมามากกว่าน้ำหนักสัมภาระจริง สปริงแอร์ไลน์จะไม่คืนค่าส่วนต่างให้ แต่ถ้าโควตาสัมภาระที่ผู้โดยสาร
ซื้อมาล่วงหน้าน้อยกว่าน้ำหนักสัมภาระจริง ผู้โดยสารต้องจ่ายค่าส่วนต่างที่เคาน์เตอร์เชคอิน

5.ผู้โดยสารไม่สามารถยกเลิก และขอคืนเงินโควตาสัมภาระที่ซื้อล่วงหน้าอย่างเดียวได้ ต้องทำการยกเลิกหรือเปลี่ยนด้วยกับตั๋วเครื่องบิน (ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม)

6.การขอใบเสร็จ ตั๋วเครื่องบินจะไม่แสดงค่าโควตาสัมภาระที่คุณซื้อล่วงหน้าหรือซื้อที่เค้าน์เตอร์ในสนามบิน หากคุณได้ซื้อโควตาสัมภาระล่วงหน้าและต้องการใบเสร็จค่าสัมภาระ ต้องเข้าไปเว็บไซต์ของสปริงแอร์ไลน์ เปิดหมวดหมู่“การบริหารจัดการใบสั่งซื้อ”และคลิก“ใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์” เพื่อพิมพ์ใบเสร็จ หรือคุณไปขอใบเสร็จที่กำหนดจำนวนเงินที่เค้าน์เตอร์เช็คอิน หากคุณได้ซื้อโควตาสัมภาระที่เค้าน์เตอร์เช็คอิน สามารถขอใบเสร็จที่กำหนดจำนวนเงินที่เค้าเตอร์เช็คอิน

7.เงื่อนไขสำหรับสัมภาระที่มีค่าและอุปกรณ์ไฟฟ้า สำหรับสัมภาระที่มีค่าและอุปกรณ์ไฟฟ้า จะต้องโหลดเป็นแบบสินค้า หากผู้โดยสารยืนยันจะโหลดเป็นสัมภาระใต้ท้องเครื่อง จะต้องบรรจุหีบห่ออย่างเหมะสม น้ำหนักของสิ่งของดังกล่าวจะคิดรวมในค่าสัมภาระที่ซื้อออนไลน์ และเค้าน์เตอร์เช็คอินจะคิดตามราคาสัมภาระใต้ท้องเครื่อง

8.อื่นๆ ส่วนเงื่อนไขต่างๆ ที่ยังไม่ได้กล่าวถึงในข้อความข้างต้นนี้ รายละเอียดยึดตามที่กำหนดในเงื่อนไขทั่วไปของสปริงแอร์ไลน์ คำอธิบายของคำว่าค่าโควตาสัมภาระที่น้ำหนักเกินกำหนดคือ ค่าส่วนต่างสำหรับน้ำหนักที่เกินโควตาสัมภาระที่ฟรี

การซื้อกระเป๋าออนไลน์จะประหยัดกว่าซื้อที่เคาน์เตอร์ที่สนามบินซื้อเลย
  • Copyright © 1998-2017 สงวนลิขสิทธิ์ CH.COM
  • หมายเลขโทรศัพท์ศูนย์บริการและร้องเรียน (+8621) 95524
  • อีเมล์รับเรื่องร้องเรียน: cs@ch.com
  • ร่วมกับเรา