วิธีประหยัดค่าขนถ่ายสัมภาระ—Springairlines

เส้นทางที่ใช้ได้

สายการบินสปริงแอร์ไลน์ดำเนินการบินเส้นทางสิงคโปร์

หลังการสมัครใช้บริการ
สัมภาระที่อนุญาตโดยไม่มีค่าใช้จ่าย (เฉพาะกลุ่มโดยสาร)

น้ำหนักรวมทั้งสิ้น 33 กก. (น้ำหนักนี้รวมสัมภาระถือขึ้นเครื่องที่หนักไม่เกิน 5 กก.
หรือมีขนาดไม่เกิน 20 x 30 x 40 ซม.

เอกสารที่ต้องใช้:

 • นักเรียน/นักศึกษา
  ID นักเรียน/นักศึกษา
  (หรือหลักฐานแสดงการเข้าศึกษา ฯลฯ)
  ประเภทของเอกสารที่ใช้ได้ต่างๆ
  อาจแตกต่างกันตามเวลาระยะเวลาที่ให้การรับรอง.
 • คนประจำเรือ
  หนังสือของคนประจำเรือ
  (พิมพ์และออกโดย China MSA).
 • ผู้ใช้แรงงาน
  ใบอนุญาตทำงาน
  (หรือสัญญาว่าจ้าง ฯลฯ)
  ประเภทของเอกสารที่ใช้ได้ต่างๆ
  อาจแตกต่างกันตามเวลาระยะเวลาที่ให้การรับรอง.

จำกัดจำนวนผู้โดยสาร

หากประเภทของผู้โดยสารที่กำหนดเป็นไปตามข้อบังคับตกลง ระบบจะไม่จำกัดจำนวนผู้โดยสาร.

หมายเหตุ

โปรดส่งเอกสารสมัครใช้บริการอย่างน้อย 36 ชั่วโมง
ก่อนเวลาออกเดินทางตามกำหนดการของเที่ยวบิน.

ผู้โดยสารที่ใช้สิทธิ์ข้อเสนอสัมภาระที่อนุญาต 33 กก. สำหรับเที่ยวบินสิงคโปร์
ท่านจะไม่สามารถซื้อสิทธิ์สัมภาระที่อนุญาตที่มีส่วนลดเพิ่มเติมได้อีก .

วิธีส่งใบสมัครใช้บริการ

โปรดแนบภาพสำเนาของเอกสารการยืนยันต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมอีเมลแล้วส่งถึง
Spring Airlines ที่ cs@ch.com ระบุข้อความหัวเรื่องว่า

"Singapore Baggage Allowance Application".

หลังจากได้รับการตอบรับเอกสารสมัครใช้บริการแล้ว โปรดรอรับอีเมลยืนยันอีกครั้ง.

โปรดติดต่อ 021-95524 เพื่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

 • Copyright ©1998-2018 สงวนลิขสิทธิ์ CH.COM
 • หมายเลขโทรศัพท์ศูนย์บริการและร้องเรียน (+8621) 95524
 • อีเมล์รับเรื่องร้องเรียน: cs@ch.com
 • ร่วมกับเรา