เหยียนเฉิน flight status

 Flight No Travel Scheduled Estimate Actual Remarks
9C8640

เหยียนเฉิน

หนิงโป

10-28/ 18:05(Depart)

10-28/ 19:25(Arrival)

--

10-28/ 19:16(Arrival)

10-28/ 18:02(Depart)

--

take off

9C6767

เหยียนเฉิน

หนานฉาง

10-28/ 23:30(Depart)

10-29/ 00:55(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C8639

เหยียนเฉิน

ยินฉวน

10-28/ 09:40(Depart)

10-28/ 12:30(Arrival)

10-28/ 10:15(Depart)

10-28/ 12:43(Arrival)

10-28/ 10:10(Depart)

10-28/ 12:43(Arrival)

arrive

9C8785

เหยียนเฉิน

ฝูโจว

10-28/ 10:20(Depart)

10-28/ 12:10(Arrival)

--

10-28/ 12:02(Arrival)

10-28/ 10:20(Depart)

10-28/ 12:02(Arrival)

arrive

9C8786

เหยียนเฉิน

ฉือเจียจวง

10-28/ 15:40(Depart)

10-28/ 17:15(Arrival)

--

10-28/ 17:06(Arrival)

10-28/ 15:36(Depart)

10-28/ 17:06(Arrival)

arrive

9C8640

ยินฉวน

เหยียนเฉิน

10-28/ 13:20(Depart)

10-28/ 15:50(Arrival)

10-28/ 13:30(Depart)

10-28/ 15:56(Arrival)

10-28/ 13:36(Depart)

10-28/ 15:57(Arrival)

arrive

9C8639

หนิงโป

เหยียนเฉิน

10-28/ 07:25(Depart)

10-28/ 08:55(Arrival)

--

10-28/ 08:40(Arrival)

10-28/ 07:33(Depart)

10-28/ 08:43(Arrival)

arrive

9C8785

ฉือเจียจวง

เหยียนเฉิน

10-28/ 08:00(Depart)

10-28/ 09:35(Arrival)

--

10-28/ 09:22(Arrival)

10-28/ 07:57(Depart)

10-28/ 09:22(Arrival)

arrive

9C8786

ฝูโจว

เหยียนเฉิน

10-28/ 13:05(Depart)

10-28/ 14:55(Arrival)

--

10-28/ 14:43(Arrival)

10-28/ 13:07(Depart)

10-28/ 14:49(Arrival)

arrive

Note: "Scheduled Departure Time" is for reference only and does not inform Check-in closure time.