Yangzhou to Jieyang(Shantou) flight schedule

Airline Departure Arrival Time Airports Flight No Schedule Planning Time
Yangzhou - Jieyang(Shantou)

20:55 (Departure)

23:05 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Jieyang(Shantou) (Arrival)

9C6115

S-M-W-F

2021-03-28 (Start)

2021-06-05 (Over)

Yangzhou - Jieyang(Shantou)

20:45 (Departure)

22:55 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Jieyang(Shantou) (Arrival)

9C6115

T-T-S

2021-03-28 (Start)

2021-06-05 (Over)

Yangzhou - Jieyang(Shantou)

20:55 (Departure)

23:05 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Jieyang(Shantou) (Arrival)

9C6115

W-F

2021-10-03 (Start)

2021-10-09 (Over)

Yangzhou - Jieyang(Shantou)

20:55 (Departure)

23:05 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Jieyang(Shantou) (Arrival)

9C6115

W

2021-09-26 (Start)

2021-10-02 (Over)

Yangzhou - Jieyang(Shantou)

20:55 (Departure)

23:05 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Jieyang(Shantou) (Arrival)

9C6115

S-M-W-F

2021-10-10 (Start)

2021-10-16 (Over)

Yangzhou - Jieyang(Shantou)

20:45 (Departure)

22:55 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Jieyang(Shantou) (Arrival)

9C6115

T

2021-09-26 (Start)

2021-10-02 (Over)

Yangzhou - Jieyang(Shantou)

20:45 (Departure)

22:55 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Jieyang(Shantou) (Arrival)

9C6115

T

2021-10-17 (Start)

2021-10-23 (Over)

Yangzhou - Jieyang(Shantou)

20:45 (Departure)

22:55 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Jieyang(Shantou) (Arrival)

9C6115

T-T-S

2021-10-03 (Start)

2021-10-16 (Over)

Yangzhou - Jieyang(Shantou)

20:45 (Departure)

22:55 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Jieyang(Shantou) (Arrival)

9C6115

T-T-S

2021-06-20 (Start)

2021-06-26 (Over)

Yangzhou - Jieyang(Shantou)

20:55 (Departure)

23:05 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Jieyang(Shantou) (Arrival)

9C6115

W-F

2021-10-03 (Start)

2021-10-09 (Over)

Yangzhou - Jieyang(Shantou)

20:55 (Departure)

23:05 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Jieyang(Shantou) (Arrival)

9C6115

W

2021-09-26 (Start)

2021-10-02 (Over)

Yangzhou - Jieyang(Shantou)

20:55 (Departure)

23:05 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Jieyang(Shantou) (Arrival)

9C6115

S-M-W-F

2021-10-10 (Start)

2021-10-16 (Over)

Yangzhou - Jieyang(Shantou)

20:45 (Departure)

22:55 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Jieyang(Shantou) (Arrival)

9C6115

T

2021-09-26 (Start)

2021-10-02 (Over)

Yangzhou - Jieyang(Shantou)

20:55 (Departure)

23:05 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Jieyang(Shantou) (Arrival)

9C6115

S-M-W-F

2021-07-11 (Start)

2021-07-24 (Over)

Yangzhou - Jieyang(Shantou)

20:45 (Departure)

22:55 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Jieyang(Shantou) (Arrival)

9C6115

T-T-S

2021-07-11 (Start)

2021-07-24 (Over)

Yangzhou - Jieyang(Shantou)

20:55 (Departure)

23:05 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Jieyang(Shantou) (Arrival)

9C6115

S-W

2021-07-25 (Start)

2021-07-31 (Over)

Yangzhou - Jieyang(Shantou)

20:55 (Departure)

23:05 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Jieyang(Shantou) (Arrival)

9C6115

M-W

2021-06-27 (Start)

2021-07-03 (Over)

Yangzhou - Jieyang(Shantou)

20:55 (Departure)

23:05 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Jieyang(Shantou) (Arrival)

9C6115

W-F

2021-06-06 (Start)

2021-06-12 (Over)

Yangzhou - Jieyang(Shantou)

20:55 (Departure)

23:05 (Arrival)

Yangzhou (Departure)

Jieyang(Shantou) (Arrival)

9C6115

S-F

2021-06-13 (Start)

2021-06-19 (Over)

Yangzhou Flight

more Yangzhou flights>

City cheap flights

more special flights>

No data